Privacyverklaring

1.Wie zijn wij?

Goed Wonen.Rupelstreek is een sociale huisvestingsmaatschappij erkend door de Vlaamse overheid. Wij verhuren in de gemeenten Boom en Rumst sociale huurwoningen.

In Boom bieden wij ook sociale koopappartementen aan.

Deze privacyverklaring geld voor de volgende partijen:

Iedere gebruiker van de website en al haar sub-sites (hierna ”Website”) aangeboden door Goed Wonen.Rupelstreek met maatschappelijke zetel te Boom, Uitbreidingsstraat 39 te Boom (hierna “wij” of “ons” of “Goed Wonen.Rupelstreek”, met ondernemingsnummer 0400813304. Goed Wonen.Rupelstreek is eigenaar en beheerder van de Website.

 

2.Waarom hebben wij een privacyverklaring

Door de aarde van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. We willen ervoor zorgen dat uw gegevens beschermd zijn en we ze alleen gebruiken waar nodig. Daarom respecteren wij de hoogste privacynormen, inclusief de privacywet General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 geldt.

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie over u waarover wij beschikken. Deze informatie verzamelen wij bij andere overheidsinstellingen, bij u, via invulformulieren (eventueel via onze website) of tijdens een gesprek met onze medewerkers.

Belangrijk: contacteert u ons via een ander digitaal medium (zoals Facebook of Twitter), dan heeft de privacyverklaring van die websites voorrang op onze privacyverklaring bij tegenstrijdigheden.

 

3.Hoe kan u ons bereiken?

Met vragen, opmerkingen of voor andere acties over onze privacyverklaring kan u de hoofdzetel van Goed Wonen.Rupelstreek contacteren via:

 • Telefoon: 03/880.79.60
 • E-mail: privacy@gwrupel.be
 • Adres: Uitbreidingsstraat 39 Boom 2850
 • Website: www.goedwonenrupelstreek.be

 

4.Welke informatie verzamelen we?

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar, zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

Indien in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie wordt gevraagd, worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018). 

De persoonsgegevens die ingezameld worden, worden opgenomen in de bestanden van  Goed Wonen.Rupelstreek. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-) huurders, kopers mogelijk te maken, om de concrete huur-, koopvoorwaarden, voor een sociale woning vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.

 

5.Van waar verzamelen we uw informatie?

Wij verzamelen gegevens via het inschrijvingsformulier.

 

6.De geldige rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Om uw persoonlijke gegevens te verwerken, vragen wij u, als toekomstige of huidige klant van Goed Wonen.Rupelstreek, om uw toestemming. Bijvoorbeeld de verwerking van de gegevens die u aan ons verstrekt door het contactformulier op onze website in te vullen, is gebaseerd op uw toestemming.

 

7.Waarvoor gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We behandelen uw gegevens voor verschillende doeleinden. We gebruiken uw contactgegevens en andere informatie die u ons verstrekt via formulieren op onze website.

 

8.Hoe lang houden we uw data bij?

Huren: Wij houden uw gegevens bij tot 10 jaar na afloop van uw huurcontract. Dit wordt ons opgelegd door Het Burgerlijk Wetboek. Indien u niet in aanmerking komt voor een woning van VMSW zullen we uw gegevens gedurende 2 jaar bijhouden als referentie.

Kopen: Wij houden uw gegevens bij tot 30 jaar na afloop van uw hypotheek.

 

9.Wie heeft toegang tot uw data?

Goed Wonen.Rupelstreek zal uitsluitend toegang hebben tot de gegevens die verzameld worden via deze website. Deze gegevens zullen nooit worden doorgestuurd naar andere partijen.

 

10. Wat zijn uw rechten

De GDPR voorziet een aantal rechten die u kunt inroepen, binnen bepaalde voorwaarden. Hieronder vindt u een opsomming met een korte toelichting. U kunt deze rechten inroepen via:

 • Telefoon: 03/880.79.60
 • E-mail: privacy@gwrupel.be
 • Adres: Uitbreidingsstraat 39 Boom 2850
 • Website: www.goedwonenrupelstreek.be

Dit las u ook al bij punt 3.

 

10.1.Recht van inzage

Wij moeten u informeren over wat er met uw gegevens gebeurt en we moeten uw rechten beschrijven. Ook moeten we u een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen als u ons dit vraagt. Een kopie kunt u vragen via telefoon, e-mail of per brief. Opgelet: alleen een eerste kopie is gratis.

Bij uw aanvraag moeten wij uw identiteit verifiëren. Daarom vragen wij u dan een bewijs van uw identiteit. Twijfelen wij over uw identiteit, dan zullen wij u pas de documenten sturen nadat wij uw identiteit hebben kunnen bevestigen. We zullen u de documenten via e-mail sturen als u hiermee akkoord bent; zo niet, sturen wij u de documenten per post toe.

Bepaalde documenten kunnen persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als u. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen u altijd informeren als we niet binnen een maand uw aanvraag kunnen beantwoorden.

 

10.2.Recht op verbetering

Als we onjuiste of onvolledige gegevens hebben, zullen we dit op uw vraag aanpassen. Denken we zelf dat uw gegevens niet langer up-to-date zijn, dan kunnen we u contacteren om dit te verifiëren. Mogelijk moet u hiervoor naar ons kantoor komen om uw identiteitskaart te laten lezen.

 

10.3.Recht om te worden vergeten

U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen. Wij verwijderen uw gegevens als u aan één van de onderstaande criteria voldoet. Uw e-mailadres en/of telefoonnummer en/of adres en/of naam bewaren we dan op een blacklist zodat ons systeem weet dat u niet langer gecontacteerd wil worden.

Wanneer kunnen wij uw gegevens verwijderen?

 • We verwerken uw gegevens niet meer voor het oorspronkelijke doel of hebben deze niet langer nodig.
 • U trekt uw toestemming voor verwerking in; deze verwerking was uitsluitend op uw toestemming gebaseerd.
 • U hebt uw recht op bezwaar ingeroepen (zie 10.7).
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen.
 • Uw gegevens zijn verzameld voor het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

Mogelijk kunnen we uw gegevens om een specifieke reden niet verwijderen. We informeren u hierover. Deze redenen zijn:

 • een wettelijke verplichting of voor het algemeen belang
 • voor archivering, onderzoek of statistieken volgens artikel 89 van de AVG
 • voor juridische claims
 • de volksgezondheid
 • het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie primeert       
                                                                                                                 

10.4.Recht op beperking van verwerking

U kunt altijd de verwerking van uw gegevens beperken. We zullen de verwerking stopzetten in de volgende situaties.

 • We hebben onjuiste gegevens. We verwerken uw gegevens opnieuw nadat we uw gegevens controleerden en eventueel corrigeerden. 
 • Onze verwerking wordt als onwettig beschouwd en u wilt deze verwerking beperken.
 • We hebben uw gegevens niet langer nodig, maar houden ze bij voor uw juridische claims. Heeft u ze niet meer nodig voor de juridische claims, dan verwijderen we uw gegevens.
 • U maakt bezwaar tegen verwerking (zie 10.7). We stoppen hiermee totdat de vraag opgelost is.

Is de beperking van verwerking niet langer relevant, dan informeren wij u waarom we de beperking stoppen. Om opnieuw uw persoonlijke gegevens te verwerken, controleren we de juistheid ervan of de juridische gronden voor de verwerking ervan.

 

10.5.Recht op kennisgeving

Als u zich beroept op de bovengenoemde rechten (met uitzondering van het recht op inzage), dan informeren wij ook elke ontvanger van deze persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld andere organisaties) hierover. We doen dit niet als dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vraagt.
Wij informeren u ook over deze ontvangers als u dit vraagt.

 

10.6.Recht op data-portabiliteit

Wij verzenden u of een andere controller (als dit technisch mogelijk is) alle gegevens in een leesbaar formaat als u dit vraagt.

Dit gaat over gegevens:

 • die u ons bezorgde
 • die we verwerken op basis van uw toestemming of op basis van contractuele voorwaarden
 • die we verwerken via geautomatiseerde middelen
   

10.7.Recht op bezwaar

U kunt bezwaar aantekenen als we gegevens verwerken voor een gerechtvaardigd belang of voor een taak van algemeen belang. We zullen uw bezwaar onderzoeken en u informeren over de resultaten. We kunnen uw persoonlijke gegevens alleen blijven verwerken als er juridische redenen zijn voor de verwerking.

Heeft u bezwaar tegen direct marketing, dan sturen wij u geen direct marketing meer zodra wij uw vraag ontvangen.

 

11.Kunt u uw toestemming intrekken?

Ja, u kunt op elk moment uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken.

Maar, wij blijven uw gegevens wel verwerken als er hiervoor een wettelijke of contractuele reden is. Ook mag u uw toestemming niet intrekken om contractuele verplichtingen te omzeilen. Als u uw toestemming intrekt, werkt deze alleen voor de toekomst. Eerdere verwerking wordt als legaal beschouwd.

U kan uw toestemming intrekken door ons te contacteren via:

 • Telefoon: 03/880.79.60
 • E-mail: privacy@gwrupel.be
 • Adres: Uitbreidingsstraat 39 Boom 2850
 • Website: www.goedwonenrupelstreek.be
   

12. Hoe kunt u een klacht indienen?

Wij proberen uw vraag optimaal te behandelen. Lukt dit niet, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie. Dit kan via https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie/klachtenprocedure.
 

13. Wijzigingen in ons beleid 

Deze privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies en geldt vanaf 3/6/2019. We hebben het recht om deze verklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken. Wij informeren u over elke wijziging die een impact heeft op uw situatie (niet over kleine wijzigingen).